Unitárius

Az Abrudbányai Unitárius Egyház

A reformációt követően csakhamar unitárius hitközösség alakul Abrudbányán. 1569-ben ugyanis a katolikus templom az unitárius felekezet kezébe jutott, amely 1775-ig használta, amikor Mária Terézia katolikus híveinek ősi jogon alapuló birtokát visszaszerezte. Ugyancsak 1569-ből ismeretes, hogy Karádi Pál, unitárius papnak nyomdája volt Abrudbányán.

Karádi Pál, Bethlen Gergely temesvári főkapitány udvari papja, később az unitárius egyházak püspöke, ahogy nevezték: alföldi püspök. Radikális felfogása miatt Dávid Ferenchez csatlakozott, akinek elítélése után gúnyos hangú nyílt levelet intézett a mérsékelt unitáriusokhoz. Nevéhez fűződik a “Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról” című dráma. Ebben támadja a katolikus, de a református dogmákat is. E művét 1569-ben nyomtatta ki Abrudbányán, mely szatírai jellemrajzánál fogva úgy tekinthető, mint a népies komédia felé tett első lépés. Az ősnyomtatványként ismeretes mű, a 16. századi abrudbányai nyomda egyetlen terméke. Hogy miért tűnt le ilyen hamar, annak valószínű az a magyarázata, hogy az unitárius János Zsigmond halálát követően Bátori István lett az erdélyi fejedelem, aki 1571, szeptember 17-én kelt rendeletével megtiltotta a protestáns jellegű kiadványok megjelenését az uralma alá tartozó területeken.

       

Mint említettem, Mária Terézia idejében a katolikusok visszaveszik ősi templomukat. Így az unitáriusok 1786-ban templomot építenek az egy Isten tiszteletére. E szép, barokk épület sorsa azonban nemegyszer megpecsételődött. 1849 májusában az érchegységi villongások tesznek kárt benne, ekkor vesztette életét Füzi Ferenc, Abrudbánya unitárius lelkésze, aki tisztségét 1827 óta viselte. . Az unitárius egyház anyakönyve szerint a legyilkolt unitáriusok száma 182, név szerinti személyre becsülhető, de ez a szám valószínűleg sokkal nagyobb volt. Majd 1927, július 8.-án nagy tűzvész pusztította. De a legszomorúbb mégiscsak az, amikor valakit elhagynak. E templomot is elhagyták, hívei elfogytak. Magára maradt. A múlt rendszer szomorú emléke, hogy a templommal senki sem törődött, az Unitárius Egyháznak pedig nem volt pénze rá. Állaga rohamosan romlani kezdett, s így többszöri felszólítás után tulajdonosa lemondott róla a helyi tanács javára.

1986-ban az unitárius templom az abrudbányai tanács tulajdonába jutott. A templomot hosszú ideig só-, illetve bútorraktárként használták, de egy idő után szerkezete erősen megrongálódott. Egy pár évvel ezelőtt a tető beszakadt, már csak a fedélzet nélküli hajó és a torony áll, a csapadék a téglákat porlasztja. Többször is felmerült már lebontásának kérdése, de szerencsére ez nem történt meg.